Ochrana osobních údajov

 
 1. Spoločnosť SedmJedna s.r.o. so sídlom Karlovo náměstí 8, Praha 2, 120 00, Česká republika, zapísaná v registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka C 353184 (ďalej len "predávajúci" alebo "prevádzkovateľ") spracúva nasledovné osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie"):

 • meno, priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • adresa/miesto bydliska 
 1. Vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované na účely spracovania objednávky a ďalšieho zmluvného plnenia, ak je medzi vami a predávajúcim uzatvorená kúpna zmluva. Takéto spracúvanie osobných údajov povoľuje článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy. 
 • Predávajúci spracúva tieto údaje aj na účely evidencie zmluvy a prípadného budúceho výkonu a obhajoby práv a povinností zmluvných strán. Uchovávanie a spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel trvá 10 rokov od vykonania poslednej časti plnenia podľa zmluvy, pokiaľ iný právny predpis nevyžaduje uchovávanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu. Takéto spracúvanie je možné na základe článku 6 ods. 1 písm. c) a f) nariadenia - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. 
 1. Správy a iné obchodné oznámenia môžu byť zasielané na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ to kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek odhlásiť akýmkoľvek spôsobom, napríklad zaslaním e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení.
 2. Spracovanie osobných údajov vykonáva spoločnosť SedmJedna s.r.o., t. j. prevádzkovateľ údajov. Osobné údaje pre tohto prevádzkovateľa spracúvajú aj sprostredkovatelia:
 • Poskytovateľ služieb SedmJedna s.r.o., sídlo Karlovo náměstí 8, 120 00, Praha 2
 • Osobné údaje sa nebudú prenášať do tretích krajín mimo EÚ.

 

 1. Prevádzkovateľ nemá osobu nazývanú "splnomocnený zástupca". Správcu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@nanosondy.sk.
 2. Správca údajov ako prevádzkovateľ webovej stránky info@nanosondy.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookie na tieto účely:
 • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík o návštevnosti webových stránok a správaní návštevníkov.
 • základné funkcie webovej stránky
 • marketing

Zhromažďovanie súborov cookie na vyššie uvedené účely možno považovať za spracovanie osobných údajov. Takéto spracúvanie je možné na základe oprávneného dôvodu - oprávneného záujmu prevádzkovateľa - a je povolené podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia.

Webovú lokalitu je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie údajov o správaní návštevníkov webovej lokality - tento režim je možné nastaviť v rámci nastavení prehliadača alebo je možné vzniesť námietku proti takémuto zhromažďovaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa článku 21 nariadenia, ktorý je k dispozícii v spodnej časti webovej lokality. Vaša námietka bude bezodkladne posúdená. Súbory cookie potrebné na fungovanie webovej stránky sa ukladajú len na čas potrebný na fungovanie webovej stránky.

Ak návštevník namieta proti spracovaniu technických súborov cookie potrebných na fungovanie webovej stránky, v takom prípade nie je možné zaručiť úplnú funkčnosť a kompatibilitu webovej stránky.

Súbory cookie, ktoré sa zhromažďujú na účely merania návštevnosti webovej stránky a vytvárania štatistík o návštevnosti a správaní návštevníkov na webovej stránke, sa spracúvajú vo forme súhrnného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zozbierané súbory cookie spracúvajú iní spracovatelia: 

Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 1. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:
 • kedykoľvek zrušiť prijímanie obchodných oznámení,
 • namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame,
 • požiadať o prístup k takýmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, alebo požiadať o obmedzenie spracovania,
 • požadovať, aby sme tieto osobné údaje vymazali, čo urobíme, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami revádzkovateľa,
 • na prenosnosť údajov, ak sa spracúvanie automatizuje na základe súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy,
 • požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa tohto nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením,
 • podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov.
Späť do obchodu