Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ E-shopu: SedmJedna s.r.o.

 

Adresa sídla: Karlovo náměstí 8, Praha 2, 120 00, Česká republika
Telefon: +420 778 562 020

E-mail: info@nanosondy.cz

 

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) sú platné pre nákup v internetovom obchode www.nanosondy.cz a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva”) medzi prevádzkovateľom, ktorým je SedmJedna s.r.o, IČ 11704420, Karlovo náměstí 8, Praha 2, 120 00, Česká republika (ďalej len “predávajúci”) a zákazníkom (ďalej len “kupujúci”). Záväznú objednávkou kupujúci potvrdzuje, že tieto obchodné podmienky akceptuje.

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.nanosondy.cz (ďalej len “webová stránka”) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Viď obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim (uzatvorenia kúpnej zmluvy) vzniká iba odoslaním objednávky z webového rozhrania eshopu Nanosondy na to určeného. Informácie o prijatí objednávky a potvrdenie objednávky bude kupujúcemu obratom zaslaná na elektronickú adresu, ktorú pri objednávke uviedol. Iba po predchádzajúcej dohode je možné vytvoriť objednávku tiež emailom alebo telefonicky. V oboch týchto prípadoch bude takisto kupujúcemu zaslané potvrdenie objednávky na uvedenú elektronickú adresu. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Kupujúci je povinný vyplniť objednávkový formulár pravdivo a správne. Kupujúci musí uviesť svoje celé meno, kompletnú doručovaciu adresu, elektronickú adresu (e-mail) a telefónne číslo. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 1. a) objednávanom tovaru (objednávaný tovar “vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 2. b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru a údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
 3. c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako “objednávka”).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a prípadne meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Odoslať objednávku”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.6. Súčasťou informácií o prijatí objednávky a potvrdenia objednávky sú tiež kompletné obchodné podmienky a formulár pre prípadné odstúpenie od zmluvy ako aj všetka poučenie, ktorá ukladá zákon.

3.7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, prípadne náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.8. Kupujúci berie na vedomie, že pri objednávaní tovaru v eshope Nanosondy je potrebné používať internetový prehliadač s aktivovaným JavaScriptom. V prípade chyby v objednávke spôsobené vypnutým JavaScriptom, si predávajúci vyhradzuje právo kúpnu zmluvu neuzavrieť.

 1. Cena tovaru a Platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 1. a) v hotovosti pri osobnom prevzatí
 2. b) na dobierku
 3. c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č.2302024533/2010 vedený u Fio banka a.s. (Ďalej len “účet predávajúceho”);

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru. Balné poskytuje predajca vždy zadarmo a doprava je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka zverejneného v sekcii DOPRAVA (Cena dopravy sa môže líšiť v závislosti na cene, veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru. Uvedená cena za dopravu zobrazovaná v košíku po pridaní tovaru pri objednávke je konečná.)

4.3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom, je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Ako variabilný symbol uvedie kupujúci číslo objednávky, ktoré mu príde elektronickou poštou po odoslaní objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.6. Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu pri prijatí objednávky a zašle ju v tlačenej podobe spoločne s tovarom.

4.7. Predávajúci sa zaväzuje vyhovieť všetkým požiadavkám, ktoré kupujúci uvedie v poznámke pri objednávke. Iba v prípade, keď predávajúci nebude schopný z objektívnych dôvodov požiadavky splniť, bude o tom kupujúci informovaný emailom zaslaným na elektronickú adresu a následne bude požiadavka čiastočne, alebo úplne ignorovaný a objednávka bude vybavená, akoby nebol žiadny požiadavku vznesený.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 1. a) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
 2. b) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 3. c) o dodávke tovaru, ktoré z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť (špionážne slúchadlá, ktoré sa vkladajú priamo do ucha)
 4. d) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 5. e) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Predávajúci bezodkladne potvrdí, že prijal toto odstúpenie od zmluvy a to na elektronickú adresu kupujúceho. Odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na osoby, ktoré nakupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy.

5.4. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

5.5. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti mu predávajúci náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.6. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.7. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

5.8. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru.

5.9. Odporúčaný postup pre vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok:

 1. a) kupujúci vyplní formulár na odstúpenie od zmluvy a zašle ho predávajúcemu (najneskôr do štrnástich dní od obdržania tovaru)
 2. b) bez zbytočného odkladu zašle tovar späť predávajúcemu
 3. c) podľa platných predpisov dostane kupujúci späť finančné prostriedky
 4. Preprava a dodanie tovaru

6.1. Spôsob doručenia tovaru si určí kupujúci pri vyplnení objednávky z ponuky, ktorú nastavil predávajúci. Riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s vybraným spôsobom dopravy nesie kupujúci.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní, alebo následne vyzdvihnúť na pobočke Slovenskej pošty. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, alebo si ho následne nevyzdvihne, je predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceh

 1. Zodpovednosť za chyby, Záruka

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä občianskym zákonníkom).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä, že:

 1. a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané
 2. b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa
 3. c) vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy
 4. d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 5. e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ak nemá vec vlastnosti uvedené v odseku

7.4. týchto obchodných podmienok, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, jej opravou alebo môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci prípadne od zmluvy odstúpiť. Lehota na vybavenie reklamácie je maximálne 30 dní.


7.4. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba pre kupujúceho je 24 mesiacov, avšak pre kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovar začína plynúť nová záručná doba.

7.6. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na: a) veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá b) opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním c) použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim d) ak to vyplýva z povahy veci. e) zakúpenú vec, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil

7.7. Odporúčaný postup pre reklamovanie tovaru: a) kupujúci zašle na elektronickú adresu predávajúceho informácie o tovare, ktorý chce reklamovať a o dôvodoch reklamácie b) predávajúci zašle kupujúcemu na elektronickú adresu obratom najlepší odporúčaný postup ako v konkrétnom prípade postupovať (kupujúci sa týmto postupom môže, ale tiež nemusí riadiť) c) kupujúci zašle alebo po predošlej dohode osobne odovzdá predávajúcemu reklamovaný tovar d) predávajúci bezodkladne vyhodnotí reklamáciu a kupujúceho bude obratom o výsledku informovať

 1. Záverečné ustanovenia

8.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom a prípadné právne spory budú riešené v Českej republike podľa českého práva. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.2. Stránky internetového obchodu Nanosondy sú chránené autorským zákonom, kopírovanie a rozširovanie textov či fotografií je zakázané!

8.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

8.4. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

8.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám.

8.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie – Karlovo nnáměstí 8, Praha 2, 120 00, Česká republika, adresa elektronickej pošty – info@nanosondy

Späť do obchodu